وصول و اجرا، منطقه ناامن مالیاتی

زمانی که صحبت از وصول و اجرا می شود، قطعا کسی که مالیاتش را در موعد مقرر پرداخت ننموده احساس ناامنی می کند. این احساس ناامنی ناشی از خطر اقدامات اجرایی اداره وصول و اجرائیات سازمان امور مالیاتی است. اقداماتی نظیر توقیف اموال، بستن حسابهای بانکی، ممنوع المعامله کردن مودی، ممنوع الخروجی و … که […]